Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu sơn là việc làm cần thiết để nhãn hiệu của công ty được bảo hộ tránh tình trọng nhãn hiệu của mình bị người khác sử dụng bất hợp pháp.